کارت صدا رولند مدلUA 22

کارت صدا رولند مدلUA 22

کارت صدا رولند مدلUA 22

کارت صدا رولند مدلUA 22

یکی دیگر از کارت صداهای بسیار حرفه ای در کمپانی رولند UA 22  می باشد

این کارت صدا مشخصات ویژهای دارد منجمله :

قابلیت انطباق پذیری با کامپیوتر و I